Cuma, Nisan 27, 2018
   
Yazı

UFKA YOLCULUK 6, SÜNNET OLMADAN ÜMMET OLMAZ YARIŞMA (1-26. SAYFALAR) TEST SORULARI VE CEVAPLARI (9)

                           

UFKA YOLCULUK 6

SÜNNET OLMADAN ÜMMET OLMAZ

(HADİSLERLE KUR'AN VE SÜNNET)

   YARIŞMA KİTABINDAN HAZIRLANAN SORULAR ve CEVAPLARI

 

             Bu alanda C-D-E-F kategorilerine ait yarışma kitabının Sunuş ve Giriş Bölümlerinden çıkarılan1-26. sayfalara ait yarışmaya hazırlık sorularını ve cevaplarını görebilirsiniz. İyi çalışmalar dileriz.

 

 

   9. Hafta (1-26. Sayfalar) 

    Soruları ve Cevapları    

 

 Kitabın Sunuş ve Giriş Bölümleri

1-           Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz yarışma kitabı hangi İslam alimi ve tasavvuf erbabının yazılarından derlenmiştir?

a)           Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan rahmetullahi aleyh

b)           Mehmet Zahid Kotku rahmetullahi aleyh

c)           Abdulaziz Bekkine rahmetullahi aleyh

d)           Hasib Serezi rahmetullahi aleyh

 

2-         Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz yarışma kitabı hangi yayından çıkmıştır?

a)           Server yayınları

b)           Kalem yayınları

c)           Deniz yayınları

d)           Arı yayınları

 

3-         Kitabın en sonunda bulunan üç şey nedir?

a)           Ayetler fihristi

b)           Hadisler fihristi

c)           Kaynaklar

d)           Hepsi

 

4-          Kitapta İçindekiler Bölümünde kaç ana başlık vardır?

a)           Beş

b)           Yedi

c)           On

d)          Yirmi beş

 

5-          Aşağıdakilerden hangisi İçindekiler bölümündeki ana başlıklardandır?

a)           Hadislerle Kur’an-ı Kerim

b)           Hadislerle Peygamberimiz ve Sünnet

c)           Kaynaklar

d)           Sunuş

e)           Hepsi

 

6-          Mahmud Es’ad Coşan Hocaefendi’ye göre Ümmet’i ayakta tutan en önemli kaynak, güç nedir?

a)           Sünnet

b)           Kur’an

c)           Menkıbeler

d)           Sohbet

 

7-          Sünnetin zıddı nedir?

a)            Menkıbeler

b)            Hadis

c)            Bid’at

d)           Cemaat

 

8-          Kur’an-ı Kerim tefsiri üzerine bin cüzlük, hadis-i şerife dair bin beş yüz cüzlük eser yazan alim kimdir?

a)            İbn Şahin rahmetullahi aleyh

b)            İbn Kesir rahmetullahi aleyh

c)            İbn Merdan rahmetullahi aleyh

d)            İbn Kasım rahmetullahi aleyh

 

9-          “Evlatlarınızı ……… sevgisi ile büyütün.”

             Hadis-i şerifte boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)           Resulullah

b)           para

c)           dünya

d)           mal

 

10-         “…………. cevr ü cefası, …………mihr ü vefasından daha kıymetlidir.”

             Farsça atasözünde boş bırakılan alanlarda sırasıyla hangi ifadeler bulunmalıdır?

a)           Babanın – annenin

b)           Evladın – akrabanın

c)           Arkadaşın – Elin

d)           Hocanın – babanın

 

11-       Sonradan bulunan Hemmam b. Münebbih’in Sahife’si gibi tamamlayıcı metinlerle, hangi hadis ravisi’nin hadislerin sened zincirini çok sıhhatli bir şekilde tespit ettiği ispatlanmıştır?

$1a)           Buhari

$1b)           Mevdudi

$1c)           İbn Mace

$1d)          Tirmizi

 

12-     “Kim beni severse ……………… ve beni sevmiş olduğu öylece belli olur ben de onu severim. Kim benim sünnetimi ihya ederse cennette benimle beraber olur.”

          Hadis-i şerifte boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)           benim sünnetime uyar

b)           bana salavat getirir

c)           40 hadis ezberler

d)           Kur’an-ı Kerim’i ezberler

 

13-      Hadis’le ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?

a)           Kendisi, metni vardır

b)           Sened zinciri vardır

c)           Hadis toplayan İslam alimlerine ashab-ı hadis denir

d)           Hepsi

 

14-         “Onun için dinimizin en önde gelen kaynağı Kur’an-ı Kerim’den sonra-hatta Kur’an-ı Kerim’i de açıkladığı için birinci de diyebiliriz-……………….!”

             Yazar boş bırakılan alanda hangi ifadeyi kullanmıştır?

a)           sünnet-i seniyye-i nebeviyyedir

b)           menkıbelerdir

c)           çevirilerdir

d)           medyadır

 

15-         Hadis-i şerifler’i muhafaza etmek neden önemlidir?

a)           İslam ümmetinde kültür birliği meydana getirmiştir

b)           Bid’atlere sapmaktan korumuştur

c)           Milletleri ümmet olarak kaynaştırmıştır

d)           Dini muhafaza etmiştir. Dejenerasyondan, başka yabancı kültürlerin içinde erimekten, bozulmaktan korumuştur

e)           Hepsi

 

16-        Zerdüşt’ün bile aslında bir peygamber olduğunu, peygamber iken Zerdüştiliği ateşperestliğe döndüğünü söyleyen dinler tarihi profesörü kimdir?

a)           Hikmet Tanyu

b)           Asaf Demir

c)           Metin Şenyurt

d)           Bilal Görgün

 

17-        Buda’nın bir peygamber olduğunu, sonradan Budizm’in putperestliğe döndüğünü söyleyen kimdir? 

a)           Muhammed Hamidullah bey

b)           Hikmet Tanyu

c)           Asaf Demir

d)           Metin Şenyurt

 

18-         Bizim dinimizdeki “put” kelimesi ne ile ilgilidir?

a)           “Buda” kelimesi ile

b)           “Sanem” kelimesi ile

c)           “Zeus” kelimesi ile

d)           “Apollo” kelimesi ile

 

19-         Dilimizde Allah’tan gayrı tapınılan bir objenin adı haline gelen şey/şeyler nedir?

a)           Sanemin

b)           Fetişin

c)           a ve b şıkkı doğrudur

d)           Sadece a şıkkı doğrudur

 

20-         Hz. Musa Tur dağında vahiy telakki ederken aşağıda kim böğürme sesi çıkaran altından bir buzağı heykeli yapmıştır?

a)           Samiri isimli putperest sanatkar

b)           Neron

c)           Titan

d)           Zeus

 

21-         “(İşte bu şekilde Samiri) onlara (yapmacık olarak) böğüren bir buzağı heykeli (döküp) çıkardı.”

             Ayet-i kerime hangi surededir?

a)           Bakara

b)           Taha

c)           Maide

d)           Enbiya

 

22-        Hz. Musa zamanında hangi milletten etkilenerek dejenerasyon olmuştur?

a)           Mısırlılar

b)           Hititler

c)           Asurlar

d)           Romalılar

 

23-         Aşağıdakilerden hangisi Mısırlıların taptıkları hayvan tanrılardan değildir?

a)           Öküz

b)           Timsah

c)           Köpek başı şeklindeki tanrı

d)           Kartal başlı tanrı

e)           At

 

24-        Mısırlıların ölüm tanrısı ne şeklindeydi?

a)           Köpek başı

b)           Öküz başı

c)           Timsah başı

d)           Kartal başı

 

25-         Mısırlıların şimdi Mısır havayolları’nın amblemi olan kartal başlı tanrılarının ismi neydi?

a)           Horus

b)           Azazil

c)           Nativ

d)           Karya

 

26-         Müslümanları değiştirmenin, İslam’dan uzaklaştırmanın yolu nereden geçer sorusu ile ilgili en doğru ifade hangisidir?

a)           Hadisi yıkmaktan, sünnet-i seniyye ile mücadele etmekten

b)           Onları boş işlerle uğraştırmaktan

c)           Çok çalışmaktan

d)           Akıllarını kullanmalarını engelleyici yayınlar yapmaktan

 

27-         Yazar’ın, üniversitenin ilk yıllarında okuduğu, Avrupalıların yazdığı Arapça öğretme kitabı olan kitabın adı nedir?

a)           Kristometi

b)           Trigonom

c)           Helenizm

d)           Mutyar

 

28-         Yazar’ın Kristometi kitabından örnek verdiği fıkrada karakterler kimlerdir?

a)           Hadis alimi

b)           Nasrani

c)           Yahudi

d)           Hepsi

 

29-         Yazar’ın Kristometi kitabından örnek verdiği fıkrada söz konusu madde nedir?

a)           Şarap

b)           Su

c)           Çiçek

d)           Kitap

 

30-         Yazar’ın Kristometi kitabından örnek verdiği fıkra’da verilmek istenen gizli mesaj nedir?

a)           Hadislerin rivayet zinciriyle alay ediliyor, küçük düşürülmeye çalışılıyor

b)           Suyun hayatın en önemli gıdası olduğundan söz ediliyor

c)           Çiçeklerin dünyamızı güzelleştirdiğinden bahsediliyor

d)           Kitap okumanın önemi anlatılıyor

 

31-         İslam ile gayrimüslimler arasındaki mücadelede en büyük hedef, işin kalb noktası nedir?

a)           Hadis-i şerifler

b)           Kur’an-ı Kerim

c)           Sahabe hayatı

d)           Evliyaullah

 

32-         “İslam düşmanlarının Müslümanları kandırmak, saptırmak, şaşırtmak, hatta İslam’dan çıkartmak için ifsad ve idlal etmek için yaptıkları çalışmalarda karşılarına çıkan ………….!”

              Cümlede boş bırakılan alanda hangi ifade olmalıdır?

a)           çelik duvar sünnettir

b)           çelik duvar Kur’an’dır

c)           engel İslamdır

d)           kişi Peygamber Efendimizdir

 

33-         Fransa’da Ortadoğu için kullanılan Fransızca sözün karşılığı hangisidir?

a)            “Ortadoğu için kafidir.”  

b)            “Ortadoğu için yetersiz.”

c)            “Ortadoğu’ya kim gidecek?”

d)            “Ortadoğu neresi?”

 

34-         “Ortaşark için yeterli!” sözü ile kast edilen aşağıdakilerden hangisi olabilir?

a)            Doktora yapan kişi Ortaşarklı ise çok iyi yetişmeden doktor olsun gitsin

b)            Tam olarak yetişsin iyi doktor olsun

c)              Nasıl yetiştiği bizim için önemli değil

d)            Oraları çok iyi yetişmiş doktorlarla dolu

 

35-         Misyonerlik çalışmaları neticesinde eskiden % 99’u Müslümanken şimdi Müslümanların oranının % 75’e düştüğü Balkan ülkesi hangisidir?

a)            Arnavutluk

b)            Romanya

c)            Macaristan

d)           Bosna Hersek

 

36-        İslam’ı nasıl tebliğ etmeliyiz?

a)           Aşkla şevkle

b)           Sabır yoluyla

c)           Sevgi yoluyla

d)           Hepsi

 

37-        Peygamber Efendimiz kimleri İslam’a davet etmiştir?

a)           Bizans İmparatoru Herakliyus’u

b)           Mısır hükümdarı Mukavkıs’ı

c)           Sasani imparatorunu

d)           Bahreyn emirini

e)           Hepsi

 

38-         Peygamber Efendimiz, sonradan Müslüman olan hangi imparatorun vefatında gıyabında cenaze namazı kılmıştır?

a)            Bizans İmparatoru Herakliyus

b)            Mısır hükümdarı Mukavkıs

c)            Habeş İmparatoru Necaşi

d)            Bahreyn emiri

 

39-        “(Resulüm! İnsanları) Rabbinin yoluna/dinine ……………….. davet et.”

           Ayet-i kerimede boş bırakılan alanda hangi ifade bulunmaktadır?

a)         sabırla

b)         sevgiyle

c)         aşkla

d)         hikmetle ve güzel öğütle

 

40-      “(Resulüm! İnsanları) Rabbinin yoluna/dinine hikmetle ve güzel öğütle davet et.”  

          Ayet-i kerime hangi surede geçmektedir?

a)        Tarık

b)        Nahl

c)        Beyyine

d)        Hac

 

41-     “Müslümanlar, iyi yetişmemiş müslümanlardan; kafirlerden gördüğü zarar kadar, belki daha fazla zarar görmüştür!” diyen ilim adamı kimdir?

a)       Seyyid Kutup

b)       İmam Gazali

c)       İmam Şafi

d)       Mevdudi

 

42-     Dükkanına her gün gelerek, Müslümanları kötüleyip yeniden eski dinine dönmesini isteyen papaza; “Siz şehriniçindeki kanallardaki suları gösterip bu sular pis diyorsunuz. O suların çıktığı dağdaki asıl membaına gelirseniz o suyun ne kadar temiz olduğunu göreceksiniz!” diyen Müslüman olan Ermeni kökenli kişinin adı nedir?

a)       Barsam usta

b)       Behram usta

c)       Lerzan usta

d)       Hırant usta 

 

43-     Barsam usta Müslüman olduktan sonra hangi ismi almıştır?

a)        Zahid

b)        Mehmet

c)        Ahmet

d)        Mahmut

 

44- Yazar; suların çıktığı dağdaki asıl memba’ın ne olduğunu söylemektedir?

a)        Hadis-i şerif

b)        Peygamberlerin hayatları

c)        Sahabe hayatı

d)        İhlas

 

 

 

 

 

PaylaşŸ